zorgaanvragen boven 1000 euro

Bergen (L), 2 februari 2018

Vragen op grond van art. 32 lid 3 RvO inzake procedure rondom zorgaanvragen boven de 1000 euro,

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

 

Geacht College,

Wij hebben kennisgenomen van de mededelingen en beantwoording op vragen in de commissie Samenleving en de commissie Bestuur en Financiën omtrent de nieuwe procedure rondom zorgaanvragen boven de 1000 euro. De PK fractie heeft daarom de volgende vragen:

Vraag 1: De PK was verheugd te vernemen dat het hele college de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein nu wil delen. Wel vragen wij ons af of het gegeven dat slechts één verantwoordelijk wethouder vertrouwelijke informatie rondom een zorgaanvraag mag inzien een rol speelt? Graag een toelichting.

Vraag 2: Voldoet u met de nieuwe werkwijze aan de privacyregels? Graag een gedegen onderbouwing.

Vraag 3: Naar de geest van de Jeugdwet mogen financiële motieven nooit de doorslag geven bij een zorgaanvraag. U zegt te toetsen met het “gezond verstand”. Dat klinkt stoer, maar de beslissing hoort gebaseerd te zijn op deskundigheid, wat op z’n minst betekent dat sprake moet zijn van een SKJ-registratie. Hoe voldoet u aan deze eis als u afwijkt van het zorgadvies?

Vraag 4: Is voor de zorgvrager duidelijk wat het advies is van de zorgprofessional en wat vervolgens het College heeft besloten? Graag een toelichting.

Vraag 5: Geldt de toetsing aan “gezond verstand” alleen voor de indicaties vanuit het sociaal team of komen ook de verwijzingen vanuit het veld, die bij de gemeente binnenkomen, naar de collegetafel? Zo ja, hoe toetst u die en mag dat? Volgens onze informatie mag u niet afwijken in deze situatie. Zo nee, ondergraaft u dan niet uw eigen beleid om zoveel mogelijk aanvragen via het sociaal team te laten lopen?

Vraag 6: Thomas Sanders, PK-commissielid, heeft in de commissie Bestuur en Financiën, die immers ook gaat over Personeel & Organisatie, gevraagd naar de impact van deze andere aanpak bij zorgaanvragen op het welbevinden van het Sociaal Team in bijzonder vanwege het blijkbaar ontbreken van vertrouwen richting dit team. In de vergadering is echter op deze vragen geen antwoord gegeven. Wij zouden graag de daar gestelde vragen alsnog schriftelijk beantwoord zien. (Zie bijlage voor de exacte formulering)

Vraag 7: Heeft u met deze nieuwe werkwijze niet ook een brevet van onvermogen richting MT en in het bijzonder de gemeentesecretaris afgegeven? Hoe heeft u dit gecommuniceerd? Hoe is dat gevallen?

Vraag 8: Klopt het dat de afdelingsmanager Sociaal Domein met “verlof” is gestuurd? Hoe gaat u dit gat in de organisatie opvullen?

Vraag 9: Heeft u al dienstopdrachten moeten verstrekken? Heeft u er al mee moeten dreigen?

Vraag 10: Klopt het dat de OR ingeschakeld is? Welke overleggen hebben er inmiddels plaatsgevonden en wat was de uitkomst?

Vraag 11: Hoe gaat u leegloop in uw ambtelijke organisatie voorkomen? Mensen willen immers niet werken in een organisatie die gebaseerd is op wantrouwen.

 

 

Bijlage

Mondeling gestelde vragen door Thomas Sanders tijdens de commissievergadering Bestuur en Financiën van 18 januari j.l.

 

Voorzitter,

Wij hebben begrepen dat het college voortaan alle zorgaanvragen van onze inwoners, boven de 1000 euro, onder de loep gaat houden, voordat besloten wordt of de gevraagde zorg toegekend wordt.

Deze beslissing lag tot nu toe bij het Sociaal Team. Het Sociaal Team dat bestaat uit zorgexperts die eerder door de gemeente ingehuurd werden, maar sinds een half jaar in dienst zijn van de gemeente, wat al een jaarlijkse besparing oplevert van 600.000 euro. Maar dat terzijde.

Onze vragen hebben betrekking op het personeelsbeleid. Wij vragen ons namelijk af welk effect deze nieuwe handelswijze heeft op de medewerkers van het Sociaal Team. Alles draait om vertrouwen: vertrouwen dat ons Sociaal Team juiste keuzes maakt als het gaat om de toekenning van zorg.

Vraag 1: Kunt u aangeven hoe ons Sociaal Team deze blijk van wantrouwen vanuit het college, met betrekking tot hun expertise, ervaart? Hoe vinden zij het dat het college op de stoel van de zorgexperts gaat zitten?

U geeft aan dat u voortaan de zorgaanvragen vanaf 1000 euro gaat beoordelen.Wanneer een zorgvraag zich aandient, dan waren er altijd voorwaarden verbonden aan de toekenning daarvan.

Vraag 2: kunt u aangeven of deze voorwaarden nu veranderd zijn, nu u beslissingen neemt over zorgaanvragen?

En zo ja,

Vraag 3: waaruit bestaan deze veranderingen?

En zo nee:

Vraag 4: Wat is dan de reden dat u deze taak van het Sociaal Team overneemt?