Wie zijn wij?

De Progressieve Kombinatie Bergen is een plaatselijke politieke partij en telt ongeveer 50 leden. Al deze 50 leden hebben min of meer gelijke opvattingen over hoe een samenleving er uit zou kunnen zien. Gezamenlijk willen zij hier naar streven. Daar waar het overgrote deel van de leden enkel lid is van de PK, zijn verschillende leden tevens lid van een landelijke progressieve partij (D66, Groenlinks of PvdA). 

De doelstelling van de Progressieve Kombinatie Bergen is het daadwerkelijk deelnemen en vanuit een progressieve visie mede richting geven aan het politieke, culturele en sociaal-maatschappelijk leven in de gemeente Bergen Limburg.

 

Progressief= vernieuwend, veranderend, vooruitstrevend

 

De PK is progressief. Dat wil zeggen dat de PK open staat voor veranderingen en nieuwe ontwikkelingen en oplossingen die er toe moeten leiden dat er sprake is van een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten voor de mens, alsmede verantwoord omgaan met ons milieu.

Eveneens betekent dit dat de PK bijzondere aandacht en verantwoordelijkheid heeft voor de kansarmen en zwakkeren in de samenleving. Deze aandacht en verantwoordelijkheid valt af te leiden van onze zorg om de kwaliteit van ons bestaan. Hierbij mag de welvaart en het welzijn van de één, niet ten koste gaan van de welvaart en het welzijn van de ander.

De PK is een kombinatie, in 1974 opgericht toen combinatie nog met een ‘K’ geschreven werd. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit mensen van verschillende pluimage of politieke achtergrond. Individueel is er respect voor ieders keuze en opstelling. Het gezamenlijke zit in de progressieve opvatting en benadering van vraagstukken die in de samenleving spelen. Maar ook in de bereidheid een politieke eenheid te vormen op het niveau van gemeentepolitiek. De leden kunnen hun visie op democratische wijze inbrengen. Het beleid van de PK, wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, alsmede het verkiezingsprogramma van de PK.

De PK is er voor de gemeente Bergen Limburg. Allereerst richt de aandacht van de PK zich op concrete keuzes die in het belang zijn van de gemeente Bergen en in het bijzonder voor haar inwoners.

Dit sluit verantwoordelijkheid voor de belangen over de grenzen van de gemeente heen geenszins uit. Ook mensen van Bergen hebben een verantwoordelijkheid in een groter verband, regionaal, landelijk en mondiaal. Het betekent een concrete stelling name en besluitvorming die rekening houdt met, en recht doet aan grensoverschrijdende onderwerpen als leefbaarheid, werkgelegenheid, milieu, vluchtelingen, derde wereld en vredespolitiek.