PK Standpunten

 We werken samen aan leefbare en levendige dorpen

Wij willen geen slaapdorpen. Verbondenheid en betrokkenheid zijn erg belangrijk. Samen bestrijden we eenzaamheid. We investeren in kunst en cultuur. Verenigingen zijn het kloppend hart van onze dorpen. We ondersteunen onze vrijwilligers en omarmen inwonersinitiatieven. We pakken parkeerproblematiek aan. In Bergen is horeca-vriendelijk beleid nodig en ruimte voor vernieuwende concepten.

 We werken samen aan betaalbaar wonen

De juiste woning op de juiste plek. We bouwen voor starters en voor senioren. We bouwen betaalbare woningen: sociale huur, middeldure huur en koopwoningen. Dat laten we niet aan de markt over. Flex-wonen kan een oplossing zijn voor onze starters, spoedzoekers, statushouders en buitenlandse werknemers. Wij willen knarrenhofjes en Tiny houses.

 We werken samen aan een gemeente waar iedereen mee kan doen

Samen met organisaties bieden we laagdrempelige hulp om kansgelijkheid te bevorderen. Kinderen mogen niet opgroeien in armoede! Ons sociaal vangnet verruimen we daarom van 110% naar 120% van de bijstandsnorm, voor Stichting Leergeld naar 130%. We zetten in op het bestrijden van laaggeletterdheid en op schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium. We zetten volop in op om- en bijscholing en begeleiding naar (beter) werk. Er is ook plaats in onze gemeente voor statushouders, kwetsbare mensen en arbeidsmigranten.

 We werken samen voor behoud van goede zorg

De behoefte aan zorg laat zich niet sturen. Het kan en zal iedereen raken, direct of indirect via ouders, kinderen, familie, vrienden of buurtgenoten. Die zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus we zetten in op (positieve)gezondheid, welzijn en preventie. Met Welzijn op Recept willen we het welbevinden van onze inwoners verhogen en het zorggebruik verlagen. Praten over zorg doen we mét hen die zorg nodig hebben en zorg leveren. Wij richten in samenwerking met de Seniorenraad een Sociale Adviesraad op.

 We werken samen voor en met onze jeugd

Voor onze jeugd en jongeren moet er genoeg te doen zijn in onze dorpen. We ondersteunen onze jeugdverenigingen en zetten in op ‘Bergen Beweegt Natuurlijk’ met Ben Bizzie, een jeugd- en jongerenwerker, onze beweegcoaches en een cultuurcoach. We willen een Poppodium om jongeren te faciliteren in hun passie voor muziek. We creëren rondom scholen waar mogelijk autovrije straten en veilige, groene looproutes. Kinderen, die in armoede opgroeien moeten aan alle schoolactiviteiten mee kunnen doen. Wie een veilig thuis heeft zal minder snel op het verkeerde pad raken. Daarom gaan we met ouders het gesprek aan en bieden we hulp wanneer het verkeerd dreigt te gaan.

 We werken samen aan een duurzame toekomst in een aantrekkelijke en groene gemeente

Een eerlijke energietransitie, dus extra geld voor subsidieregeling voor energiebesparing, woningisolatie en klimaatbeheersmaatregelen. We vergroenen onze wijken en schoolpleinen en investeren in de aanleg van plantsoenen en bomen. We blijven meewerken aan Energielandgoed Wellsmeer, de opbrengsten komen ten goede aan onze inwoners. Niet alles kan overal in onze gemeente. We laten ons leiden door het natuurlijke water – en bodemsysteem. In onze gemeente is er dus vooral plaats voor natuur-inclusieve landbouw. Wij willen geen megastallen, gezondheid van mensen is altijd leidend.

 We werken samen aan een open en transparant bestuur

De dienstverlening moet op orde zijn en blijven. Onze gemeente krijgt een jongerenraad, zodat ook deze nog niet stemgerechtigde groep gehoord wordt. Onze besluitvorming is transparant. De gemeenteraad vervuld zijn taak vakbekwaam, integer, sterk op de inhoud en niet op de persoon. Voor ons is het algemeen belang altijd leidend.