PK Standpunten

 Werken met bewoners aan vitale en leefbare kernen

Initiatieven van bewoners worden gesteund, zeker als die de leefbaarheid op allerlei gebied ten goede komen. Dorpen moeten veilig en toegankelijk zijn voor jong en oud en trottoirs zijn begaanbaar. Meer startersleningen en een positief, slim beleid voor levensloopbestendige woningen, Kangoeroewoningen, Mantelzorg-units en Tiny-Houses is een must. Wij willen hondenpoepvrije plantsoenen en speelplekken voor onze kinderen realiseren en zijn voorstander van bladkorven en meer prullenbakken in de verschillende buurten. Samen werken we aan een prettige, schone woonomgeving.

 Werken aan een vriendelijke dienstverlening

Een ‘open-deur’ mentaliteit in en rond het gemeentehuis is een must om ooit de drempel naar het gemeentehuis te verlagen. College en ambtenaren moeten absoluut benaderbaar worden voor haar inwoners. Inloopspreekuren in alle dorpen. Gemeentewebsite moet van ‘onhandelbaar en frustrerend’ naar ‘toegankelijk voor iedereen’. Onleesbare brieven kunnen worden teruggestuurd. Bij conflicten niet meteen dwangsommen en handhaving maar het gesprek aangaan. Bewoners worden standaard positief betrokken bij de ontwikkelingen en uitvoering van plannen in hun buurt, mogen meedenken en meebeslissen.

 Werken aan zorg met persoonlijke aandacht

Om maatwerk te kunnen leveren is persoonlijk contact een eis. Het Sociaal Team dient zichtbaar te zijn en een dagelijks telefonisch spreekuur te hebben. De samenwerking tussen gemeente/Sociaal Team en zorginstellingen en zorgexperts dient optimaal te zijn om kosten zichtbaar te maken en te kunnen beheersen. Wij willen de aansluiting tussen preventie en de specialistische zorg verbeteren. Voorop staat wel dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Wij gaan niet met wachtlijsten werken. De professional bepaalt wat nodig is. Het mede door ons ontwikkelde armoedebeleid dient goed uitgevoerd te worden.

 Werken aan een duurzame toekomst

Bij nieuwe vormen van energieopwekking houden wij rekening met het draagvlak van inwoners en ondernemers. Essentieel is dat alle inwoners profiteren van coöperatieve manieren van energieopwekking. Wij stimuleren het gebruik van zonnepanelen. Alle sociale huurwoningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd zonder dat de netto woonlasten daardoor omhoog gaan. Maasduinen en te veel mest gaan echt niet samen. Voor de geitenhouderij willen wij een strikt stand-still beleid. Het advies van de GGD is doorslaggevend, de gezondheid van mensen leidend. 

 Werken aan de kwaliteit van de Maasduinen

Wij wonen in een fantastisch landschap: Nationaal Park de Maasduinen en de Noordelijke Maasvallei. Maatregelen rondom de Maasbeveiliging mogen niet ten koste gaan van ons eeuwenoude cultuurlandschap. Wij beschermen onze karakteristieke landschapselementen zoals de Maasheggen, onze mooie dorpsaanzichten met monumentale (laan)bomen en historische wandel- en fietspaden. Bij de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardig agrarisch landschap is de boer onmisbaar en een verdere cultuurverandering naar een meer natuurinclusieve landbouw ondersteunen wij van harte.

 Werken aan een financieel solide gemeente

Wij staan al jaren voor een solide financieel beleid. De OZB is geen sluitpost van de begroting en verhogen we jaarlijks in principe enkel met een inflatiecorrectie. Onze buffer voor tegenvallers is vele malen ruimer dan wat van ons verwacht wordt. Daar waar een kleine 2 miljoen euro voor onze gemeente de minimale norm is en 5 miljoen een uitstekende buffer, bedraagt deze buffer momenteel bijna 10 miljoen euro. Te ruime buffers zijn in feite gelden die nooit zijn besteed aan onze inwoners. Zonder in de kritische zone te raken kan een deel van dat geld beter geïnvesteerd worden in onze gemeenschap.