Privacy

Bergen (L), 6 februari 2018

Vragen op grond van art. 32 lid 3 RvO inzake privacy, de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruik zorgdossiers,

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

 

Geacht College,

Om de nieuwe taken binnen het sociaal domein uit te voeren hebben we te maken met nieuwe privacy risico’s. Het is belangrijk dat de gemeente zich hiervan bewust is. Vaststaat dat zij zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens moet houden. Daarbij mag u niet meer gegevens gebruiken dan noodzakelijk. En mag u de verzamelde persoonsgegevens niet zomaar voor een ander doel gebruiken. Verder moet de gemeente mensen goed informeren over wat zij met hun gegevens doen. En mensen de mogelijkheid geven hun privacy rechten uit te oefenen. Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten er op kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft. Gemeenten moeten zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere informatie die de persoonlijke levenssfeer van burgers raakt. Burgers moeten daarop kunnen vertrouwen.

Het verbaasde ons daarom dat CDA wethouder Splinter zorgdossiers, weliswaar geanonimiseerd, inhoudelijk deelt met zijn CDA leden en dat daarnaast deze informatie ook nog openbaar op de CDA website geplaatst is, toegankelijk voor de hele wereld om te lezen. Het voelde niet goed.

Maar omdat wij niet precies de wet- en regelgeving hieromtrent kenden, hebben wij daarom contact opgenomen met Autoriteit Persoonsgegevens voor uitleg en advies. De medewerker van Autoriteit Persoonsgegevens gaf aan dat het allemaal draait om ‘herleidbaarheid naar personen’. Hij was het met ons eens dat dit in een kleine gemeente als de onze al snel het geval kan zijn. Inmiddels hadden wij namelijk al vernomen dat, naar aanleiding van deze openbaar gedeelde informatie tenminste 1 CDA lid het lidmaatschap per direct heeft opgezegd omdat deze in een van de casussen familieleden herkende. Maar wij lezen op de CDA website onder andere ook over ouders die in een vechtscheiding zitten waardoor de kinderen geestelijke problemen krijgen en jeugdhulp moet worden ingeschakeld, met daarbij vermeld: de kosten. Maar ook het dossier waarin te lezen is dat iemand met een scootmobiel tegen een stilstaande tractor aanrijdt lijkt ons geen geanonimiseerde melding. Immers, dit soort ongevallen gebeuren niet dagelijks. En ook deze melding is dus herleidbaar naar personen.

De medewerker van Autoriteit Persoonsgegevens gaf aan dat het inhoudelijk delen van dossiers mag, wanneer er een duidelijke noodzaak is om dit te doen. Voor wat betreft die noodzaak zijn wij van mening dat deze enkel voor eigen gewin is: immers, deze bloemlezing aan casussen lijkt enkel bedoeld om aan CDA leden, en de rest van de wereld, uit te leggen waarom het CDA Lia Roefs naar huis heeft gestuurd. Eigen gewin dus.

VRAAG1: Graag horen wij van CDA wethouder Splinter of er een andere noodzaak was om deze vertrouwelijke informatie te delen dan de invulling die wij eraan geven. Graag een toelichting.

De medewerker van Autoriteit Persoonsgegevens gaf verder aan dat, indien de noodzaak aanwezig is, er in dat geval schriftelijk toestemming gevraagd dient te worden aan de mensen die het betreft.

VRAAG 2 aan CDA wethouder Splinter: heeft u schriftelijke toestemming gevraagd aan de mensen uit deze dossiers? Graag een toelichting.

VRAAG 3: Zijn de overige collegeleden op de hoogte van het delen van deze informatie door wethouder Splinter? Zo ja, wat is hun mening over dit inhoudelijk gebruik van zorgdossiers van onze inwoners? Graag een toelichting.

Verder hebben wij in onze zoektocht naar antwoorden over wat wel en wat niet is toegestaan, contact opgenomen met de VNG. Zij hebben onze vraag doorgestuurd naar het College van Arbeidszaken. Dit College gaf vervolgens aan dat zij de interpretatie van wet- en regelgeving en de handelswijze daaromtrent lokaal overlaten aan de volksvertegenwoordigers en politieke ambtsdragers omdat zij anders als een soort scheidsrechter tussen raadsleden onderling, de burgemeester en/of college in komen te staan. Wel wezen zij ons op de geheimhoudingsplicht en gedragscode die al dan niet actief is. Daarover hebben wij dus een aantal vragen. 

VRAAG 4: Kunt u aangeven of er geheimhouding is opgelegd op dossiers van zorgaanvragen en lopende zorgcasussen? 

VRAAG 5A: Zo ja, geldt deze geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers en dus ook de leden van het college?

VRAAG 5B: Zo nee, wat is hierover in de gedragscode opgenomen?

 

De pagina waarnaar gerefereerd wordt in de vragen is via onderstaande link te vinden: 

http://www.cda-bergen.nl/roefs.htm