Naar aanleiding van de Nieuwsbrief Covid-19 van 5 februari

Bergen (L), 17-03-2021

Vragen op grond van art. 30 lid 3 RvO inzake jeugdproblematiek inzake Covid-19 met het verzoek deze door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Geacht College,

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief Covid-19 van 5 februari 2021 waarin op heldere wijze wordt beschreven hoe het staat met het aantal besmettingen in de gemeente Bergen en naar aanleiding van het stuk van Yolanda Koster in de uitgave van ‘Binnenlands bestuur’ van 17 maart 2021 waarin de noodklok wordt geluid over jongeren in de knel hebben wij enige vragen.
Wij missen de cijfers met betrekking tot de jeugdigen en jongeren in onze gemeente.
Wij maken ons dus zorgen om de jongeren van alle leeftijdscategorieën in onze gemeente. Avondklok, geen of weinig contacten met leeftijdsgenoten laten hun sporen na. Corona haalt ook de wereld van onze jongeren flink overhoop. De Lock down en de gevolgen van de coronacrisis vormen een grote uitdaging voor hen. Wij horen erg weinig over hoe het met onze jeugdigen staat. Het is belangrijk om hier als gemeente, in het kader van de jeugdzorg, ook een extra oog en oor voor te hebben. Ook vanuit budgettair oogpunt lijkt het me goed om zaken vroegtijdig te kunnen inschatten. Er zijn steeds meer jongeren die zich eenzaam en geïsoleerd voelen. Jongeren komen in de schuldenproblematiek omdat hun weekendbaantjes er niet meer zijn. Ze hebben vaker een flexibel contract. Bovendien werken veel jongeren in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis zoals de horeca. Voor schoolverlaters betekent de afnemende werkgelegenheid minder kansen op een eerste baan. Dit alles zien we terug in de werkloosheidscijfers. Vooral onder jongeren loopt de werkloosheid snel op.
Wij zouden daarom extra aandacht willen voor het mentale en lichamelijke welzijn van jongeren en jongvolwassenen.

Heeft het college geïnventariseerd of heeft zij signalen gekregen dat er in de gemeente bij de jeugd meer mentale problemen voorkomen dan vóór Corona?
1. Zo ja, wat heeft zij gedaan om deze jongeren te helpen?
2. Zo nee, gaat zij informeren bij de jeugd of en welke problemen zij hebben en wat de gemeente daaraan kan doen of waarmee zij kan helpen?
3. Heeft de gemeente zicht op eventuele budgetplafonds van de overeenkomsten die zij aan de hulpinstellingen heeft toegekend?
4. Zo ja, zijn die toereikend of niet?
5. Zo nee, gaat men dit wel bekijken en aanpassen?

Heeft de gemeente contact met de jeugd van de gemeente Bergen? Spreken de BOA’s en of straatcoaches of politie de jeugd aan om o.a. te informeren naar hun problemen in deze tijd?
6. Zo ja wat zijn de resultaten en wat wordt er mee gedaan?
7. Zo nee, waarom spreken zij de jeugd niet aan om te informeren naar hun wensen, problemen en eventuele oplossingen? Deze data kunnen de basis zijn van beleid.

Is er ook in Bergen een toename van de schuldenproblematiek onder jongeren? Graag een cijfermatige onderbouwing.
Neemt het aandeel jeugdigen onder de bijstandsgerechtigden ook in Bergen toe? Graag ook hier een cijfermatige onderbouwing?
Gaat het college bekijken op welke wijze ze jongeren met schuldenproblematiek kan helpen?
8. Zo ja, op welke wijze gaat men dat doen? Wordt daar, indien nodig, extra geld voor vrijgemaakt?
9. Zo nee, waarom gaat men dat niet doen? Jongeren kunnen hierdoor later ook in de schuldsanering terechtkomen met alle gevolgen van dien. Preventief acteren is hier wel gewenst.


Met vriendelijke groet

Namens PK fractie Bergen,

Wim v.d. Coelen