Mestopslag Nieuweweg Siebengewald

Bergen (L), 22 november 2017

Vragen op grond van art. 32 lid 3 RvO inzake mestopslag Nieuweweg Siebengewald,

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

 

Geacht College,

Aan de Nieuweweg in Siebengewald, ter hoogte van huisnummer 104, wordt sinds afgelopen juni een grote hoeveelheid mest opgeslagen. Omwonenden hebben sinds die tijd te maken met stankoverlast en overlast door vliegen. Wij zijn op 18 november jl. de situatie ter plaatse gaan bekijken. Wij troffen een grote hoeveelheid mest aan (naar schatting 3000 m3). De mest is niet afgedekt en ligt gedeeltelijk op betonnen platen en gedeeltelijk op zandgrond. Direct naast de mesthoop loopt een sloot. Deze ochtend is de mesthoop aangevuld met nogmaals 3 vrachtwagens mest.

De PK fractie heeft over deze situatie aan de Nieuweweg de volgende vragen:

VRAAG 1: Volgens de omwonenden bent u op de hoogte van deze situatie. Klopt dat? 

Voor de opslag van mest gelden wettelijke regels. Zo lezen wij op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat er een absorberende laag verplicht is bij een onverhard oppervlak. Bij een verhard oppervlak moeten de vloeistoffen worden opgevangen in een opslagvoorziening. Verder moet de afvoer naar de opslagvoorziening zó liggen, dat de vloeistoffen er vanzelf naar toe stromen. Slaat hij de stoffen langer dan een half jaar op, dan moet dit op een vloeistofkerende of vloeistofdichte voorziening. Daarnaast moet de agrariër de opslag afdekken, bijvoorbeeld met een zeil of overkapping.

Het is o.i. overduidelijk dat de bovenstaande wet- en regelgeving niet nageleefd wordt. De gevolgen voor de omwonenden zijn bijzonder vervelend en onnodig. De gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid zijn o.i. erg groot, gezien de sappen die nu al ruim 5 maanden de bodem en de naastliggende sloot inlopen.

VRAAG 2: Bent u het met ons eens dat de wet- en regelgeving niet nageleefd wordt? Zo nee, kunt u dat toelichten?

VRAAG 3: Kunt u aangeven welke stappen u in de afgelopen maanden heeft ondernomen richting de verantwoordelijke persoon/personen van deze mestopslag?

VRAAG 4: Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat binnen afzienbare tijd, volgens de geldende wet- en regelgeving, de wijze waarop op deze locatie mest opgeslagen wordt (onafgedekt, bodem onbeschermd, sloot onbeschermd) verandert?