Aanleg o.r. Bergsche Bos

 

Bergen (L), 21 januari 2018

Vragen op grond van art. 32 lid 3 RvO inzake

 

Bergen (L), 21 januari 2018

Vragen op grond van art. 32 lid 3 RvO inzake aanleg openbare ruimte Bergsche Bos te Nieuw Bergen

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders

 

Geacht College,

Op vrijdag 19 januari jl. hebben de aanwonenden van de Steenuil e.o. een brief ontvangen van de firma BLM Wegenbouw met daarin de mededeling dat er op 25 januari a.s. gestart gaat worden met werkzaamheden in opdracht van Ruimte voor Ruimte in het bestemmingsplan Bergsche Bos te Nieuw Bergen. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de openbare ruimte.

Op dit moment is er een begin gemaakt met de bouw van diverse woningen in de straten waar die werkzaamheden moeten plaatsvinden. Daarnaast ligt op vele nog braakliggende kavels momenteel een optie voor aankoop en bebouwing.

De PK fractie heeft daarom de volgende vragen:

Vraag 1: Met welke argumenten wordt er nu een begin gemaakt met de aanleg van de openbare ruimte?

Vraag 2: Waarom wordt niet gewacht met de aanleg openbare ruimte totdat alle kavels bebouwd zijn, zoals ook in het oorspronkelijke koopcontract van Ruimte voor Ruimte te lezen is?

Vraag 3: Bent u het met ons eens dat, doordat met zwaar beladen vrachtwagens de nieuw aangelegde wegen bereden zullen worden, herstelwerkzaamheden onontbeerlijk zullen zijn en tot extra onnodige kosten zullen leiden?

Vraag 4: Bent u het met ons eens dat een en ander beter uitgesteld kan worden totdat van grote bouwprojecten geen sprake meer is?