Toerisme

Bergen (L), 29-08-2020 

Vragen op grond van art. 30 RvO inzake Promotieorganisatie Visit Noord-Limburg met het verzoek deze door te leiden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Geacht College, 

In oktober 2018 besloot u, samen met omliggende gemeenten, de samenwerking met Leisure Port stop te zetten. Het voornemen was om samen met de andere gemeenten een nieuwe organisatie op te tuigen. In 2019 werd besloten om het liquidatiesaldo van Leisure Port regionaal in te zetten voor een nieuwe regionale organisatie, toen nog Team Noord, inmiddels Visit Noord-Limburg. En ondanks dat op dat moment de gemeente Gennep bezig was met een eigen toeristische website, kregen zij de rol als regionaal trekker Vrijetijdseconomie Noord-Limburg en het liquidatiesaldo en waren daarmee namens de regio de contactgemeente met de provincie. Op mijn schriftelijke vraag in september 2019: “Bent u van mening dat de gemeente Gennep in deze de aangewezen gemeente is om regionaal trekker te zijn, gezien bovengenoemde ontwikkelingen?”, antwoordde u: “Er is geen reden om de regionale trekkersrol vrijetijdseconomie van de gemeente Gennep voor dit onderwerp te heroverwegen”.

Ook gaf u in uw beantwoording aan ons bij nieuwe ontwikkelingen vanzelfsprekend op de hoogte te houden. 

Vrijdag 28-8-2020 lazen wij in de Limburger een artikel van Jos Bouten met de titel “Strijd om centen toerist” dat (hoogstwaarschijnlijk) naar aanleiding van de podcast op Maasduinencentraal met Raimonda Teisman en Robert Blok van Visit Noord-Limburg, tot stand is gekomen. Wat wij lezen en horen roept bij ons wederom vragen op.

 

1. Klopt het dat Visit Noord-Limburg nog niet erkend wordt door de provincie en dat dit komt door het uitblijven van actie vanuit Noord-Limburg richting provincie en het niet reageren op verzoeken vanuit de provincie? Graag een toelichting op uw antwoord. 

2. Klopt het dat de gemeentes Peel en Maas en Venray onlangs besloten hebben over te stappen van Visit Noord-Limburg naar Limburg Marketing Roermond? Zo ja, wat is hiervan de reden en wat is uw mening over deze overstap? Wat zijn de consequenties van deze overstap voor de overige gemeentes en met name de gemeente Bergen? Graag een toelichting op uw antwoord. 

3. Zijn het, in bovenstaand geval, de desbetreffende platforms die deze overstap initieerden of waren het de gemeente Peel en Maas en Venray? 

4. Wat is de opvatting van ons Toeristisch Platform Maasduinen? Zijn zij tevreden over hoe het nu gaat of overwegen zij ook over te stappen? Graag een toelichting op uw antwoord. 

5. Hoe verloopt de samenwerking vanuit de gemeente Bergen met het toeristisch platform Maasduinen? Graag een toelichting op uw antwoord. 

6. Wat is uw toekomstvisie m.b.t. het op de toeristische kaart krijgen van de gemeente Bergen? En wat is of kan de rol zijn van de gemeente Bergen richting de provincie in deze? 

7. Klopt het dat de gemeente Gennep voor zichzelf Visit Gennep heeft opgericht en vooral reclame maakt voor de toeristische activiteiten in Oost-Brabant? Wat is uw mening hierover en denkt u dat een Visit Bergen in de toekomst een optie voor de gemeente Bergen kan zijn om het toerisme hierheen te trekken? Graag een toelichting op uw antwoord. 

8. Klopt het dat de gemeente Gennep nog steeds de contactgemeente is voor Noord-Limburg met de provincie? Graag een toelichting op uw antwoord. 

9. Bent u van mening dat de gemeente Gennep haar taak als contactgemeente naar behoren uitvoert? Graag een toelichting op uw antwoord. 

10.Er wordt gesproken over een ingehuurde dure adviseur bij de gemeente Gennep. Kunt u aangeven of deze vanuit het gezamenlijke budget dat naar Gennep is gegaan/gaat (o.a. liquidatiesaldo Leisure Port) betaald wordt? 

11.Indien deze adviseur ook betaald wordt door de gemeente Bergen, kunt u aangeven of aan de oorspronkelijke verwachtingen van deze adviseur voldaan wordt? Graag een toelichting op uw antwoord. 

12.Welk bedrag is er vanuit de gemeente Bergen sinds oktober 2019 naar de regionale organisatie Visit Noord-Limburg gegaan (buiten het liquidatiesaldo van Leisure Port)? Lopen deze bedragen via de gemeente Gennep? 

13.Sinds de schriftelijke vragen, oktober 2019, hebben wij niets meer vernomen over enige ontwikkelingen op gebied van het toerisme in Noord-Limburg (en met name de gemeente Bergen) en het promoten daarvan. Wederom moeten wij e.e.a. vernemen uit de media. Kunt u aangeven wat hiervan de reden is? 

 

Met vriendelijke groet,

Namens PK Bergen,

Claudia Ponjee