Werk met elkaar constructief samen en gun elkaar wat!

Op woensdag 8 september stond het Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen op de agenda van de commissie Ruimte & Economie. Een belangrijk rapport waarin we kunnen lezen hoe de gemeente Bergen de zo belangrijke toeristisch-recreatieve sector naar de toekomst toe in positieve zin wil ontwikkelen. Een rapport met een 4-tal speerpunten en daaraan gekoppeld een 19-tal actiepunten. Een ambitie waaraan handen en voeten zal moeten worden gegeven in de komende jaren. Het programma is mede tot stand gekomen door onder andere stakeholders, ondernemers en dorpsraden hier nauw bij te betrekken. Daarbij is met name goed gekeken naar de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen zoals die naar voren zijn gekomen uit de SWOT-analyse.

Het college heeft ervoor gekozen het programma niet ter inzage te leggen. Hierop heeft de PK kritiek. Ons is namelijk gebleken uit diverse mondelinge contacten, dat met name de kleinere ondernemers in deze sector zich niet, dan wel onvoldoende gehoord voelen bij de opstelling van deze visie. Daarbij komt dat de betrokken organisaties op dit terrein, het ‘Toeristisch Platform Maasduinen’ en Visit Noord Limburg’, in de praktijk met name gefocust zijn op de regionale promotie en niet, althans onvoldoende, op de direct lokale promotie van de gemeente Bergen. Middels een ter visie legging zou d.m.v. zienswijze, e.e.a. beter uit de verf zijn gekomen. De vraag is dan ook om in de uitwerking van de actiepunten een betere afstemming te bewerkstelligen met meerdere belanghebbenden om zo de direct lokale promotie te versterken. Zie in deze de aanpak van de gemeente Gennep.

Wat betreft de financiële kant van dit hele verhaal bevelen wij aan hier enige armslag te hebben door hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. Wij stellen ons voor een fonds te vullen uit een gedeelte van de opbrengst toeristenbelasting. Wij als PK fractie zullen ons hier nog nader op beraden.

De gemeente Bergen positioneert zich al enige tijd als “het hart van de Maasduinen”. Hetgeen betekent dat onze ambitie naar buiten toe moet liggen op de verbetering en nadere uitwerking van een kwalitatief, aantrekkelijk en onderscheidend aanbod vanuit diverse uiteenlopende activiteiten voor de toeristen én onze inwoners. In het programma zijn hiervoor een 4-tal belangrijke speerpunten geformuleerd. Het is essentieel dat in de komende tijd de ambitie een praktische uitwerking krijgt. Dit met inzet van ondernemers en de ondersteuning van de gemeente, middels het programma van actiepunten én in goed overleg. Hierin zal de gemeente een belangrijke coördinerende rol moeten vervullen.

Wat volgens de PK in het totaalbeeld te weinig aandacht krijgt, is de cultuur- en kunstsector. Wij menen dat dit t.b.v. de toeristische aantrekkelijkheid een verdere uitwerking behoeft.

De PK is van mening dat het Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen een goede visie is die “ambitie” uitstraalt. Nu nog de hand aan de ploeg! Met een oproep aan onze Bergense ondernemers: werk met elkaar constructief samen en gun elkaar wat!

Koos van Eekeren, 8 september 2021

Klik hier voor het Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen 2021-2025.