Verslag raadsvergadering 16 februari 2016

Verslag raadsvergadering van 16 februari 2016

Omdat de Gemeentewet voorschrijft dat een gemeente een actieve rekenkamer(functie) móet hebben, is besloten een nieuwe rekenkamercommissie in het leven te roepen. Deze zal bestaan uit drie - voor een periode van twee jaar- door de gemeenteraad te benoemen externe leden: Mevr. Corzilius, dhr. Elemans en mevr. Nillesen. Zij werden tijdens de vergadering benoemd en beëdigd. PK Bergen is positief over het installeren van de rekenkamercommissie. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt en is onafhankelijk van raad en college. De raad kan de rekenkamer wel vragen een onderzoek uit te voeren naar een bepaald onderwerp.

Daarna werd de raad en alle aanwezigen op de publieke tribune getrakteerd op vlaai van de jarige CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. Deze lekkernij werd ontvangen met een hartelijk 'Hiep hiep hoera' door alle aanwezigen. PK Bergen feliciteert Jacob Knoops van harte en bedankt hem voor deze sympathieke geste.

Het volgende punt op de agenda was het 'vragenrecht raadsleden'.
Hiervan werd gebruik gemaakt door de fractie KERN. Zij stelden vragen met betrekking tot Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen in Afferden (BLOA) die de exploitatie van Huiskamerproject Béjèn verzorgen. Deze stichting heeft een subsidie aanvraag gedaan welke door het college is afgewezen. Reden voor de fractie KERN om alle afgekeurde subsidie aanvragen van de afgelopen 2 jaar eens onder het licht te houden. KERN is van mening dat door de verouderde Subsidieverordening, welke dateert uit 2007, vele subsidie aanvragen afgekeurd zijn. Dus ook een herziening van de Subsidieverordening behoorde tot het verzoek van KERN. Het antwoord van PK wethouder Roefs: een overzicht van subsidie aanvragen is openbaar maar zal naar de verschillende fracties toegezonden worden. De regio-optocht JustInn heeft voor hun initiatief om de tocht uit te breiden met een kindergedeelte alsnog een subsidie gekregen.

Voor wat betreft de subsidie aanvraag van Stichting BLOA, huiskamer Béjèn uit Afferden informeerde wethouder Roefs het volgende: Béjèn is een burgerinitiatief dat door de gemeente Bergen heel erg gewaardeerd en omarmd wordt. De stichting heeft om die reden een aanjaagsubsidie gekregen van 5.000 euro. Dit gaat dus niet via de algemene subsidieverordening maar is afkomstig uit het Speerpuntenbudget. Béjèn kan dus geen subsidie aanvragen voor eventuele toekomstige kosten. Er hoeven, volgens het college, geen reserves opgebouwd te worden voor het geval dat... De gemeente zal zeker fungeren als vangnet. Ook bij het aanschrijven van Fondsen zal, in geval dat, hulp geboden worden. PK Bergen is van mening dat het huiskamerproject Béjèn een aanwinst is voor onze gemeente en een voorbeeld mag zijn voor velen. Wel zijn wij het eens dat het aanleggen van een financiële buffer d.m.v. subsidies niet past bij een Stichting zonder winstoogmerk.

De manier waarop KERN wethouder Roefs benadert (op een zeer agressieve manier) en ontzettend 'in de stress schiet' wanneer er een burger aangeeft benadeeld te zijn door college en/of gemeente , is voor ons raadslid Leo Ponjee aanleiding om hier een opmerking over te maken.

Een ander punt op de agenda was het voorstel tot vaststelling normenkader, de lat waarlangs de accountant de jaarrekening controleert.
Vanwege de nieuwe taken binnen het sociaal domein wordt voorgesteld het normenkader 2015 op een aantal onderdelen aan te passen. De cijfers zijn namelijk nog lang niet compleet. Dit ligt voor het grootste gedeelte niet aan de gemeente. Accountants en gemeenten hebben afgesproken om zo te werk te gaan. Overigens doet bijna heel Nederland dat. PK Bergen is het, zoals ook de 3 andere partijen, eens met de aanpassing van het normenkader 2015.

Het laatste noemenswaardige punt op de agenda waren de vragen van de VVD over de overschrijding van de begroting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR-SDLN). Samenvattend zou gezegd kunnen worden dat de VVD kritiek heeft op de kosten van de MGR, een gemeenschappelijk inkoopbureau, dat nog in de kinderschoenen staat. In de gegeven antwoorden komt duidelijk naar voren dat de MGR zoekende was gedurende vooral het eerste deel van 2015. Gedurende 2015 is steeds duidelijker geworden wie welke vraag beantwoordt en hoe de diverse processen lopen. Daarnaast is het Bestuur van de MGR van mening dat de MGR met te voorzichtige aannames van start is gegaan. Het bestuur wilde voorkomen dat er wildgroei zou ontstaan en is met een te magere begroting van start gegaan. Het Bestuur kon in 2015 niet geheel voorzien hoeveel contracten er afgesloten zouden moeten worden en welke administratieve last op de MGR afkwam. Binnenkort verschijnt de visie en opzet voor 2016. Die komt naar de Raad. PK Bergen is van mening dat er bij deze startende organisatie veel en hard gewerkt is en dat soms zaken anders lopen dan gepland en kinderziektes niet uit te sluiten zijn. Maar door de ervaringen die afgelopen jaar zijn opgedaan verwachten wij dat er bij de MGR enorme groeispurten mogelijk zijn waarvan wij allen de vruchten zullen plukken.

Verslag: Claudia Ponjee