Verslag Raadsvergadering 10 februari 2015

Waar het op papier een tamme raadsvergadering leek te worden, bleek hier meteen bij aanvang niets meer van. De VVD diende meteen een motie in waarin het afschuw werd uitgesproken over het ingezonden stuk in de Maas en Niersbode van KERN waarin een vergelijking gemaakt wordt met de recente terroristische gebeurtenissen in Parijs tegen o.a. Charlie Hebdo en de vermeende tegenwerking van jegens Bergens grootste oppositiepartij KERN. Een vergelijking die ook in de ogen van de PK geen enkele pas heeft en scherp veroordeeld wordt door ons. De PK heeft de motie van de VVD dan ook van harte ondersteund.

Meteen hierna diende onze fractievoorzitter Jos Valckx een motie in mede namens CDA en VVD. Met deze motie werd onvoorwaardelijk de steun uitgesproken richting onze burgemeester Manon Pelzer, die door toedoen van (alweer) KERN zeer persoonlijk en ernstig negatief in het nieuws is gebracht. Iemand op een dergelijke manier beschadigen en op de man (in deze op de vrouw) spelen in plaats van de bal vinden wij zeer verwerpelijk.

Vervolgens had inspreker Theo Verhaegh van kinderboerderij “de Loi “ het woord als inspreker. Hij schetste nogmaals de ontstane slechte verhoudingen met zijn buren, welke het voortbestaan van de kinderboerderij ernstig in gevaar brengt. Een ultieme oproep van zijn kant om nogmaals de Nationale Ombudsman te benaderen voor een bemiddelingspoging vind de PK zeer de moeite waard. Wij vinden dat aan de ontstane situatie zo snel mogelijk een einde moet komen.

In het vragenrecht voor raadsleden stelde de PK nogmaals de gang van zaken met wijziging bestemmingsplan Nieuw Bergen aan de orde. Met name bewoners van het Bargapark maken zich nu ernstig zorgen omdat hun buur de mogelijkheid heeft een verdieping op zijn/haar woning te plaatsen, waardoor de privacy in deze buurt met overwegend laagbouw in het geding kan komen. Helaas blijkt aan de situatie weinig meer te doen, zonder ernstige gevolgen. Wethouder Buiting wil bekijken of met verlening van eventuele omgevingsvergunningen voor het Bargapark het mogelijk is dat op vrijwillige basis maatwerk wordt verricht. Verder hebben bewoners individueel de mogelijkheid, wanneer men met hun buren overeenstemming bereikt, dit vast te laten leggen in een bestemmingsplanwijziging, helaas is dit niet kosteloos. Verder is de PK blij met de toezegging dat in de toekomst helder en zonder waardeoordeel gecommuniceerd wordt m.b.t. bestemmingsplanwijzigingen.

De op de reguliere agenda staande 2 bestemmingsplannen als bespreekstuk werd met een kleine aanpassing ook door de PK goedgekeurd, evenals de excessenregeling welke de gemeente wat meer mogelijkheden geeft om op te treden langs de Rijksweg waar het aanzicht door verrommeling ernstig verstoord wordt.

Tenslotte was de begroting van onze Veiligheidsregio aan de orde, in de commissie was hier door alle partijen kritisch over gespreken. Ook de PK kan zich van harte vinden in de bedenkingen en aanbevelingen naar aanleiding van deze begroting welke samengevat in een brief aan bestuur van de Veiligheidsregio gezonden wordt. De PK zal de kostenontwikkeling bij de Veiligheidsregio kritisch blijven volgen.

Als uitsmijter was er nog een motie van oppositiepartij KERN, waarbij de landelijke commotie m.b.t. uitbetalen van Persoonsgebonden budgetten ( PGB ) aan de orde kwam. Gelukkig is in Bergen volgens PK wethouder Lia Roefs e.e.a. tijdig onderkend en adequaat gereageerd, zodat de motie van KERN totaal overbodig was. Daarom is door de PK tegen deze motie gestemd.

Al met al een levendige maar goede vergadering waar helaas het negatieve gedrag van een bepaalde oppositiepartij af en toe teveel de boventoon voert. Dit is volgens ons zeker niet in het belang van onze inwoners.