PK Beschouwing Begroting 2021

 

Bergen, 10 november 2020.

 

 

Voorzitter,

 

Voor ons ligt de begroting voor 2021. Een begroting die meerjarig sluitend is tot en met 2024. Een begroting die ook nog ruimte biedt voor nieuw beleid. Nieuw beleid dat mede tot stand gekomen is vanuit het kadernota-proces dit afgelopen voorjaar.  

Kort even een paar woorden over dat hele proces en de finale stap van vaststelling, wat vandaag het uiteindelijke doel is. De voorgaande fasen van stellen en beantwoording van technische vragen en het politiek bevragen van college vorige week, hebben wij als prettig, verhelderend en doelmatig ervaren. Het met elkaar kunnen aanleveren (afgelopen voorjaar) van belangrijke punten voor de kadernota, vond helaas door de Corona maatregelen, schriftelijk plaats. Maar we zijn blij dat ook de PK visie terug te vinden is in deze begroting voor 2021.   

We zien een begroting met komende jaren ruime overschotten van enkele tonnen. Om ons heen zal men wellicht jaloers naar ons kijken. Want we zien helaas nog te veel gemeentes die flink aan de bak moeten met bezuinigingen. De gemeente Bergen heeft de laatste jaren een verstandig beleid gevoerd en binnen alle domeinen streng maar rechtvaardig naar de uitgaven gekeken. 

Is het dan alleen maar ‘rozengeur en maneschijn’ in Bergen? Nee, ook wij maken ons zorgen. Ten eerste over de algemene uitkering van het gemeentefonds. Door de op handen zijnde herijking van deze uitkering brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Op de tweede plaats geldt hetzelfde voor de kostenontwikkeling en de vergoeding die we hiervoor van het Rijk ontvangen voor de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. Dit zijn twee belangrijke risico’s die deze rooskleurige begroting 2021 en verder, zomaar in een geweldige uitdaging kunnen doen veranderen. Wij verzoeken het college om de Raad op de hoogte te stellen van de vertaling van de nationale ontwikkelingen naar onze gemeente en de mogelijke gevolgen met de Raad te delen.  

En wat leven we momenteel in een zorgelijke en onvoorspelbare wereld. Letterlijk de hele wereld kampt met de gevolgen van het Corona-virus. De oplossing is op korte termijn nog niet in zicht. En wat de toekomst brengt is vooralsnog “turen in een glazen bol”. Maar dát het gevolgen heeft voor onze inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen, is wel zeker. Echter, bij de pakken neer zitten en niets doen, is geen optie. We zullen als gemeente alert moeten blijven anticiperen op alle ontwikkelingen met betrekking tot de gevolgen van het Corona-virus. Tot op heden lijkt hier goede grip op te zijn. Wij geven het college dan ook alle ruimte om dit vooral te blijven doen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat onze verenigingen en vrijwilligersorganisaties,  het cement van onze samenleving, niet in de kou komen te staan. Het laatste wat we willen is dat zij aan de gevolgen van Corona ten onder gaan. Het is daarom goed te weten dat er vanuit het rekeningresultaat van 2019 al een post gereserveerd is van 250.000 euro voor onvoorziene gevallen ten gevolge van het Corona-virus. Zoals vorige week nog maar eens aan ons gemeld door wethouder Splinter in de gezamenlijke commissie.  

De PK is blij met het nieuw in de begroting opgenomen budget “kleine leefbaarheidsinitiatieven” van 5.000 euro. Een budget ten behoeve van ideeën en initiatieven van onze inwoners, die de leefbaarheid ten goede komen. We zouden een goede communicatie met onze inwoners en de dorpsraden over dit onderwerp op prijs stellen. We horen t.z.t. graag of dit nieuwe budget een succes is geworden. Kan het college beide verzoeken toezeggen?

Ondanks dat er geen kavels meer zijn om uit te geven, willen we nieuwe bedrijven gaan verleiden zich op ons bedrijventerrein “de Flammert” te vestigen. Wij omarmen de ambitie volop in te gaan zetten om samen met de ondernemers een positief vestigingsklimaat te realiseren en zo mogelijk verder te verbeteren. Graag horen we in het tweede kwartaal van 2021 welke vooruitgang geboekt is. Kan het college ons dit toezeggen?  

Tijdens de kadernota heeft de PK zich uitgesproken over het al dan niet verharden van de wegen in het Bargapark. We zien nu 50.000 euro opgenomen voor ‘Onderzoek verharding Bargapark’. Wat ons betreft een erg hoog bedrag voor een onderzoek. Wij blijven van mening dat allereerst, middels een QuickScan, onderzocht moet worden wat de wensen zijn van álle bewoners van het Bargapark. Een eerste stap zou een huis aan huis bewonersinterview moeten zijn. Wat willen de bewoners? Wat hebben zij er eventueel zelf voor over om het Bargapark te verharden? Is er bijvoorbeeld de bereidheid,  om middels baatbelasting, aan een eventuele verharding bij te dragen? Voor de PK is het opgenomen bedrag dus beslist nog geen signaal dat daadwerkelijke verharding op termijn een feit is. 

Specifiek benoem ik nu een aantal zaken uit de 3 programma’s. 

Wij zien in programma 1 dat de maatwerkvoorzieningen dit jaar voor het eerst losgekoppeld zijn van de algemene basisvoorzieningen en de vitale gemeenschappen. Dit geeft een erg duidelijk en helder beeld over de geldstromen binnen het sociale domein. We zien nu duidelijk dat de kosten waar we invloed op zouden kunnen uitoefenen, (de algemene basisvoorzieningen en de vitale gemeenschappen), slechts een klein gedeelte van het totale budget van het sociale domein is. De maatwerkvoorzieningen daarentegen (die wettelijk verplicht zijn) vullen ruim 73% van het totale budget van het sociale domein. Voor de PK opnieuw een duidelijk signaal om blijvend in te zetten op preventie. Investeren dus in de algemene basisvoorzieningen en de vitale gemeenschappen. Want enkel en alleen via deze wegen kunnen de uitgaven in de maatwerkvoorzieningen omlaag gebracht worden. Wat de PK betreft, blijven we daarom alle ruimte geven aan bewonersinitiatieven die mede zorgdragen voor preventie. En blijven we verenigingen en stichtingen steunen in de breedste zin van het woord. Laat “preventie en het inzetten op eigen kracht” een rode draad binnen het totale sociale domein zijn. 

Bij het programma Ruimte & Economie zijn wij tevreden met het feit dat er een extra FTE voor onze woningbouwambities wordt vrijgemaakt. De woningbouw in onze gemeente staat bij alle fracties hoog op de agenda en krijgt de aandacht die het verdient om treintjes op gang te brengen. Wij volgen met belangstelling de lopende ontwikkelingen. Daarbij is en blijft voor de PK de rode draad: “bouwen naar behoefte”! Als PK blijven wij Tiny Houses als een positieve en vernieuwende ontwikkeling zien binnen de reguliere woningbouw. De doelgroep zijn onze jongeren, maar ook alleenstaanden en senioren. Volwaardige semipermanente woningen welke voor een bepaalde periode worden opgericht. Interessant is dat geen lange planologische routes doorlopen hoeven te worden. Het lijkt echter maar niet te lukken hier geschikte locaties voor te vinden. Graag zouden we toch zien dat het college een daadwerkelijk proactieve houding aanneemt in het faciliteren en de bewoning van Tiny Houses. Hoe denken de andere fracties hier over? We hebben hiervoor een motie voorbereid. [motie Tiny Houses] 

Voor wat betreft het programma Bestuur & Financiën is het thema Veiligheid een belangrijk punt voor de PK, iedereen binnen onze gemeente moet zich veilig kunnen voelen. We vinden het fijn om te constateren dat overlast, criminaliteit en onveilige situaties worden aangepakt. Ook vinden we het goed dat er extra aandacht is voor de raakvlakken tussen zorg en veiligheid, zoals bijvoorbeeld veiligheid “achter de voordeur”. Zowel ambtelijk als bestuurlijk deze twee facetten meer in samenhang bekijken en behandelen. 

Omdat dit direct al onze burgers en bedrijven raakt, zijn de voorgenomen belastingen en heffingen altijd toch weer een belangrijk punt binnen de begroting. Wij kunnen ons zeer goed vinden in het genoemde voorstel voor 2021.  

Langzaam afrondend  willen we als PK verder de boodschap meegeven om bij nieuwe aanbesteding van de afvaldiensten sterk in te zetten op kostenreductie (bij minimaal gelijkblijvende service) en hier nadrukkelijk de samenwerking in de brede regio op te zoeken. Het doel hiervan is om de lastendruk op onze inwoners zo laag mogelijk te houden. Verder vinden we het als PK erg belangrijk dat vrijwilligersorganisaties, die nu participeren bij inzameling van afvalstromen (o.a. papier en textiel), hier in de toekomst financieel niet op achteruit mogen gaan. Ook in tijden dat dit financieel even niet zo gunstig is. We hebben immers ook tijden gekend dat dit zeer lucratief was voor onze gemeente. De toezegging van wethouder Splinter op deze visie van de PK vorige week tijdens de commissie, geeft ons voldoende vertrouwen. Mochten wij dit verkeerd geïnterpreteerd hebben, dan horen we dit graag van de wethouder. 

In ons achterhoofd zullen we moeten houden dat we momenteel in een tijd leven die door Corona beheerst wordt. Zaken die nu zeker lijken, kunnen morgen weer anders zijn. Toch rond ik graag af met de constatering dat onze financiële positie gezond is en de begrote Ratio weerstandsvermogen met deze begroting voor 2021 met 4,7% ruimschoots goed blijft.  

Namens de PK dank ik iedereen die aan deze begroting heeft meegewerkt. En als afsluiting een wens die nu belangrijker is dan ooit: Blijf gezond allemaal!