Verslag Raadsvergadering 16 juni 2015

Vaststelling bestemmingsplan pand van huidig notariskantoor aan de Siebengewaldseweg in Nieuw Bergen was een hamerstuk. (Hamerstuk = iedere partij heeft zijn mening al gevormd en vindt discussiëren over dit onderwerp niet meer nodig.) Dit bestemmingsplan maakt splitsing kantoor en bewoning van dit pand weer mogelijk. En ook het bestemmingsplan dat het fietspad Afferden-Siebengewald mogelijk maakt, werd met een hamerslag bekrachtigd. Volgens PK Bergen 2 goede plannen.

Verder waren er een aantal bespreekstukken. Om te beginnen de notitie ‘Naar een nieuwe Participatiepraktijk’. Een goed stuk, waar een grote rol voor de burger is weggelegd. Verder was er de notitie ‘Op weg naar kindcentra in de gemeente Bergen en Gennep’. Volgens de PK een heldere notitie waarin duidelijk genoemd is waar Kindcentra aan moeten voldoen, zodat basisscholen, kinderopvang en jeugdzorg goed kunnen samenwerken. Blijkbaar begreep oppositiepartij KERN niet dat het hier niet ging over opheffingsnormen van basisscholen. Zij maakten een punt van iets dat niet aan de orde was. Daar komt ook nog bij dat een gemeente geen scholen sluit. Dit is een verantwoordelijkheid van schoolbesturen (in Bergen is dit het bestuur van LIJN83).

Het ging verder met de zienswijze m.b.t. Jaarrekening 2014 en Ontwerpbegroting 2016 van onze Veiligheidsregio Limburg Noord. Voor de PK een helder stuk, waar we constateren dat deze Veiligheidsregio goed op weg is weer financieel gezond te worden en er maatregelen genomen worden zodat deze organisatie optimaal gaat functioneren voor onze gemeente.

Op de agenda stond als een na laatste punt: ‘vaststellen Jaarrekening 2014 en bijstelling begroting’. Over het jaar 2014 heeft de gemeente een positief resultaat gehad van in 1e instantie ruim 3.2 miljoen euro. Ruim 2 miljoen euro betreft echter lopende projecten welke al bestemd zijn, maar trager uitgevoerd dan gepland. Zoals gebruikelijk gaat dit bedrag als zogenaamd overloopbudget mee naar het lopende jaar. Oppositiepartij KERN wilde deze overloopbudgetten weer opnieuw gaan bekijken en heroverwegen. Volgens de PK geen zinvolle actie, door de gemeenteraad eerder genomen besluiten blijven overwegen en heroverwegen is ons inziens heel veel werk voor niets. Het resterende bedrag, wat hoofdzakelijk incidentele meevallers waren, gaat terug naar onze algemene reserve. We kunnen tevreden vaststellen dat onze gemeente er financieel gezond voor staat.

Laatste punt was het vaststellen van de exploitatieopzetten grondbedrijf, zeg maar de afdeling die bouwgronden van de gemeente beheert en verkoopt. Aangezien bouwkavels de laatste jaren door de recessie minder snel werden verkocht is een nieuwe planning gemaakt, aangepast aan de realiteit. Goed te constateren dat de gemeente m.b.t. bouwgronden nauwelijks risico’s loopt, daar waar buurgemeenten miljoenen op bouwgronden moeten afschrijven. Ook dit punt kon de instemming vinden van de PK.

Al met al een raadsvergadering waar de PK weer een aantal zaken voor u heeft kunnen realiseren.