Verhoging uren dagdelen OKI per 1 augustus 2020

Vanavond stond op de agenda de verhoging van de uren voor Oki en VVE. Maar ook over de verlaging van de eigen bijdrage voor ouders moesten de raadsleden stemmen. Het voorstel: de adviesbedragen van de VNG volgen en daarmee de eigen bijdrage aanzienlijk verlagen. Het CDA diende samen met VVD en KERN echter een amendement in dat 10 euro bovenop deze adviesbedragen plaatst.
Uiteindelijk is het amendement niet ingetrokken maar aangenomen. Helaas.

Lees hieronder het betoog van PK raadslid Claudia Ponjee:

Allereerst bedanken wij het college voor de heldere beantwoording van de vele vragen die door de 4 fracties over dit onderwerp gesteld zijn.

Voor ons ligt het voorstel om in te stemmen met de verhoging van het aantal uren van zowel de Oki als de VVE. Deze laatste is wettelijk bepaald en nemen wij ter informatie aan. Met de verhoging van het aantal uren van de Oki, zodat e.e.a. door het Kienderbenkske gerealiseerd kan worden, gaan wij akkoord.

Verder wordt ons gevraagd in te stemmen met het vaststellen van de ouderbijdrage conform de ‘Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang’ van de VNG. U geeft in uw voorstel aan dat de regiogemeenten Gennep en Boxmeer deze adviestabel al volgen. Ook geeft u aan dat er de afgelopen jaren in de gemeente Bergen een afname zichtbaar is van het aantal peuters en dat dit mogelijk te wijten is aan de hoogte van de eigen bijdrage zoals wij die momenteel hanteren. Zoals bekend is de PK van mening dat alle kinderen in onze gemeente gelijke kansen verdienen, ongeacht het inkomen van de ouders.

Ook is het algemeen bekend dat de PK een groot voorstander is van preventieve maatregelen. En het “zien” van kinderen op zo’n jonge leeftijd door professionals, zodat tijdig bepaalde achterstanden gesignaleerd en aangepakt kunnen worden, hoort bij de preventie die wij zo ontzettend belangrijk vinden en waardoor duurdere jeugdzorg voorkomen kan worden. Het percentage laaggeschoolden in onze gemeente is relatief hoog. En dat dit niet alleen op te lossen is met ontwikkelingsgerichte kinderopvang, realiseren wij ons ook. Maar het levert sowieso een positieve bijdrage. Ieder kind dat we eerder in het oog hebben scheelt zomaar 10 duizenden euro’s. En dat vindt de overheid dus ook. Vandaar de wettelijke ophoging van het aantal VVE uren en de extra 170 miljoen euro die structureel beschikbaar wordt gesteld door de overheid.

De PK kiest voor een zo laag mogelijke eigen bijdrage. Niet zozeer omdat het percentage bereikbaarheid moet toenemen, ja graag, mooi meegenomen. Maar het gaat er vooral om dat algemene voorzieningen bereikbaar zijn voor de laagst mogelijke prijs.

In 2015 hebben wij al het besluit genomen om geen eigen bijdrage te vragen aan de ouders met de lagere inkomens. De middeninkomens zijn een inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen. Deze blijkt nu ruim dubbel zo hoog te zijn dan het adviesbedrag van de VNG. Wij zijn van mening dat wij de adviesprijzen van de VNG niet kunnen negeren. Wonen in de gemeente Bergen is in zeer veel opzichten, maar zeker ook in financieel opzicht, een goede keuze: landelijk gezien woon je hier erg goedkoop. Dat willen wij het liefst zo houden, met de OZB, maar ook met de prijzen voor kinderopvang. Voor vooral jonge gezinnen moet het interessant zijn om in de gemeente Bergen te wonen. Zeker de middeninkomens zijn een steeds groter deel van hun salaris aan vaste lasten kwijt.

Het door de 3 fracties ingediende amendement verbaast ons. Natuurlijk mogen wij van mening verschillen, daar is helemaal niets mis mee. Maar door de als maar stijgende lastendruk lijkt het ons overbodig om onnodige bedragen bovenop basisbedragen te zetten. Basisbedragen die notabene door de VNG vastgesteld zijn én door het Rijk overgenomen. Noodzakelijke aanvullingen op het gezinsinkomen moeten wij in Bergen niet moeilijker maken. En we moeten al zeker geen drempel opwerpen om, in de tijd van vergrijzing, tot de arbeidsmarkt toe te kunnen treden.

Wij snappen dat het op dit moment misschien anders ligt vanwege Corona. In ieder geval zijn de economische gevolgen hiervan totaal nog niet te overzien. Niet voor gemeenten, maar toch ook zeker niet voor gezinnen.

Wij begrijpen dus de behoefte van de 3 fracties niet, om tegen het voorstel van het college in, scenario 2 te kiezen. De meerkosten voor de gemeente door de verlaging van de ouderbijdrage is slechts 18% van de totale meerkosten die vooral door de ophoging van het aantal uren worden veroorzaakt. De dus relatief lage winst (ten opzichte van de totale meerkosten) die behaald wordt door voor scenario 2 te kiezen, weegt volgens ons niet op tegen de tegemoetkoming voor ouders met een middeninkomen en de behoefte om de algemene voorzieningen in onze gemeente zo laagdrempelig en voor de laagst mogelijke prijs mogelijk te maken. Het volgen van adviesbedragen is in dat opzicht toch wel het minste dat we kunnen doen.

Wij horen graag van de 3 fracties of de besparing van 14.000 euro op een totaal bedrag van ruim 2 ton, het enige argument is om af te wijken van dit collegevoorstel. Daarbij vragen wij de 3 fracties om het amendement te heroverwegen.

Tot zover ons eerste termijn.