PK stemt in met aankoop provinciale gronden

In de raadsvergadering van 15 december 2020 heeft de PK ingestemd met de aankoop van 477 hectare grond van de provincie.

Hieronder de woorden van fractievoorzitter Jos Valckx:

Voorzitter,

Voor ons ligt het voorstel aankoop provinciale gronden door onze gemeente Bergen. Het gaat hier om een grote aankoop van ruim 477 hectaren grond en enig ander vastgoed, waar in totaal ruim 28 miljoen euro mee gemoeid is en waarvan we toch mogen zeggen een voor de gemeente Bergen niet alledaagse deal. Een deal die vervat is in de principeovereenkomst  tussen de gemeente Bergen en provincie Limburg die nu voorligt en waaraan door provinciale staten reeds groen licht is gegeven.

Doel en risico’s zijn helder omschreven en we mogen vaststellen dat bij een negatief scenario er nog steeds een positief resultaat is. Maar wij als PK gaan nog steeds uit van het scenario dat Energielandgoed Wellsmeer gerealiseerd wordt en er jaarlijks dus een positief resultaat gehaald zal worden van ruim 1 miljoen euro welke rechtstreeks aan onze inwoners ten goede komt.

In afgelopen commissie Bestuur en Financiën is door wethouder Splinter toegezegd om deze deal nog eens in begrijpelijke taal via de gemeentelijke communicatiekanalen uit te leggen aan onze inwoners en wij vragen het college hier voortvarend mee aan de gang te gaan.

Belangrijkste reden voor deze aankoop is de verwerving van 382 hectaren grond in het Wellsmeer ten behoeve van de realisering van Energielandgoed Wellsmeer, een initiatief waar we als PK volledig achter stonden en nog steeds staan. Met als grote doel om op een groene manier bij te dragen aan onze toekomstige energievoorziening en ambitie om als gemeente Bergen “energieonafhankelijk” te zijn in 2030. Een project waarin we per deelproces afwegingen maken en beslissen. De aankoop van deze gronden is weer zo’n beslissing die we nu maken en waar we positief over oordelen. We hebben al eerder gezegd dat het Energielandgoed ons vele kansen biedt en ook onze eigen inwoners gaan hier van meeprofiteren en hebben de kans er op een coöperatieve wijze in te participeren. Ook de werkgelegenheid op elk niveau die we duurzaam kunnen creëren mogen we niet onbesproken laten.

Verder worden er nog gronden verworven t.b.v. gebiedsontwikkeling Groene Rivier bij Well waar we als gemeente streven naar een gebied met hoge natuur- en belevingswaarde gecombineerd met waterveiligheid. En nabij Maaspark Well verwerven we een aantal bedrijven met bijbehorende gronden om hier o.a. natuurinclusieve landbouw te introduceren. Tenslotte nog wat losse percelen welke ons mogelijkheden geven tot uitruil nu of in de toekomst. Met al deze gronden in ons eigendom is het beter mogelijk om wensen en beleid van onze gemeente mogelijk te maken.

Al met al ontwikkelingen die wij als PK positief zien.

Hoe gaan wij dit als gemeente Bergen dan betalen is dan een logische vraag? Zoals te lezen, is het college  voornemens voor het bedrag van 28,1 miljoen euro een lening aan te gaan bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) waarvoor bij de stukken een zgn. Term Sheet is bijgevoegd met als belangrijkste punten een rentepercentage van 0,25%, een vaste looptijd van 25 jaar en annuïtaire aflossingswijze, dus jaarlijks een gelijkblijvend bedrag.

Belangrijk vinden wij het dat als er in de definitieve offerte van de in de Term Sheet genoemde voorwaarden in welke vorm dan ook afgeweken wordt van zojuist genoemde punten wij als raad hier onmiddellijk van in kennis worden gesteld. Kan het college ons dit toezeggen?

Zoals reeds in de afgelopen commissie Bestuur en Financiën  gemeld zal het aangaan van beoogde lening geen invloed hebben op onze weerstandsratio, wél op onze solvabiliteit en schuldquote. Maar deze laatste 2 kengetallen blijven ruimschoots binnen de door de provinciale toezichthouder als kritisch aangemerkte grenzen. De gemeente Bergen blijft dus een super gezonde gemeente.

Wij als PK kunnen met dit voorstel instemmen onder de voorwaarde dat de definitieve voorwaarden voor de aan te gane geldlening bij de BNG niet mogen leiden tot hogere lasten of slechtere voorwaarden als voorgesteld in de Term Sheet en mocht dit wel het geval zijn en tot significant hogere lasten leiden het college dan terugkomt naar deze raad.

Tot zover onze 1e termijn.