PK bijdrage begrotingsbeschouwing voor 2016

Dank U voorzitter, collega raadsleden, aanwezigen en luisteraars thuis. 
We behandelen vandaag de programmabegroting 2016 met de pakkende naam “Samen komen we verder”. Een begroting die er gelukkig weer een stukje zonniger uitziet dan de laatste jaren en ook ruimte biedt voor nieuw beleid.

We hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten en veel projecten zijn of worden afgerond: Mosaïque, de zachte landing van 3D’s, fietspad Afferden- Siebengewald, project Heukelomse Beekdal, ombouw en renovatie van MFC Den Asseldonk. We gaven steun aan Huiskamerprojekten in Afferden, Wellerlooi en Nieuw Bergen, en aan Superr in Afferden.

Al met al positieve ontwikkelingen waar we in lastige tijden in hebben geïnvesteerd om klaar te ze zijn voor de komende jaren. De dank van de PK gaat dan ook uit naar onze coalitiepartner het CDA waarmee vruchtbaar en op basis van kennis en kunde werd samengewerkt, en ook in het college een waardige partner vond. Zeer positief voor onze gemeente en haar inwoners.

We leven in een steeds snellere wereld waar iedereen binnen een paar minuten alles kan weten. Bij de geboorte van je kind heb je binnen 2 uur meer dan 300 likes op Facebook. De politie gebruikt de sociale media voor het Amber Alert. Wat je wilt weten wordt direct gegoogled. Binnen 2 minuten weet je waar je favoriete sportschoenen het goedkoopste zijn, en laat je ze bij de plaatselijke bloemenzaak afleveren omdat je als beide werkende ouders niet thuis bent om je spullen in ontvangst te nemen.

Onze plaatselijke ondernemer zal in deze snelheid meemoeten en zijn stinkende best moeten doen om kwaliteit te blijven leveren. Onze gemeente zal de ondernemers snel moeten bedienen en steunen. De service zal dus ook sneller moeten. Dit vraagt de huidige tijd, onze inwoner en onze ondernemer. De bedrijfscontactfunctionaris zal hier als vraagbaak een sleutelrol bij moeten vervullen.

Kunnen we in het 1e kwartaal 2016 een evaluatie van de bedrijfscontactfunctionaris tegemoet zien?

In veel gemeenten wordt er jaarlijks een ondernemersprijs uitgereikt. Dit evenement schept de mogelijkheid voor ondernemers om elkaar te ontmoeten, te motiveren en innovaties uit te wisselen.

Is dit iets voor de gemeente Bergen om aan te jagen?

Communicatie is heden ten dage erg belangrijk, een mening wordt snel gevormd. Helaas worden zogenaamde feiten en halve waarheden, die de wereld in geslingerd worden, door wat wij ‘de schreeuwers’ noemen, snel voor waar aangenomen. Genuanceerde feiten welke gecheckt de wereld in gaan, bij bijvoorbeeld een NOS journaal of gerenommeerde dagbladen, worden niet of nauwelijks meer meegewogen bij een meningsvorming. Feit is dat mensen hun mening vaak laten bepalen door de sociale media, en geen krant meer lezen of journaal meer kijken.

Ook een ontwikkeling waar we wat van kunnen vinden maar wel een feit is. De media (of dit nu de traditionele of nieuwe media is) bepaalt voor een belangrijk deel onze mening. Het is, wat ons betreft, de uitdaging om het negativisme zo weinig mogelijk podium te geven en met feiten van repliek te dienen. Echter ook hier is snelheid van handelen bepalend, een uitdaging voor onze afdeling communicatie.

We hebben vorig week de documenten “strategische inzet sociale media“ en “strategische persaanpak“ ontvangen, en dit sluit dus mooi aan bij datgene waarover ik zojuist sprak. We zijn benieuwd naar de uitvoering.
Kunnen we eind 1e kwartaal 2016 een 1e evaluatie verwachten?

Inhakend hierop gaat ook het vluchtelingenprobleem, of moeten we het uitdaging noemen, niet aan ons Bergen voorbij. Bij het zien van een bibberend kind en zijn familie onlangs, wat midden in de nacht ergens in de Balkan wadend een rivier was overgestoken, moest ik denken aan Mozes die met zijn volk door de Rode Zee Egypte moest vluchten.

Maar ook aan de vele Bergenaren die in de winter van ’44/45 huis en haard moesten verlaten en in het noorden van ons land gastvrij werden opgevangen.
Vluchten is dus van alle tijden helaas, net zoals oorlogen. Wat we hier ook van vinden, we zullen mensen moeten helpen, dit is onze plicht als mens tot mens. Laten we in Bergen onze morele plicht jegens de vluchtelingen op onze schaal op ons nemen. Laten we statushouders een plek geven tussen onze burgers.

Ook hier is een goede communicatie van gemeente naar inwoners noodzakelijk en is snelheid van handelen bepalend. Er zijn altijd 100 redenen te verzinnen om iets niet te doen, ga voor die ene reden om het juist wel te doen!!!

De woningmarkt verandert, gelukkig niet met een sneltreinvaart. Feit is wel dat er langzamerhand in onze gemeente grote behoefte is aan kleinere en betaalbare wooneenheden voor, met name, jongeren en ouderen. Juist deze mix is zo belangrijk. De appartementen boven de Mosaïque winkelpanden waren in mum van tijd vergeven aan de genoemde groep. Een signaal waar we met Destion en Projektontwikkelaars iets mee moeten. We moeten proberen de uitstroom van onze jongeren te verminderen. Zo houden we de bevolkingsopbouw evenwichtig en onze dorpen leefbaar. De toch nog vrij forse leegstand of lang te koop staande huizen past hier eigenlijk niet bij en we zouden als gemeente moeten kijken wat we hier mee kunnen.

Onze gemeente heeft verder een schitterend buitengebied. Veel natuur, afgewisseld met landbouw activiteiten. Het is helaas bekend dat er in dit gebied vele bedrijven gedoemd zijn op te houden te bestaan, door welke oorzaak dan ook. Om nu verrommeling door leegstaande agrarische panden te voorkomen willen wij partijen oproepen om een onderzoek te starten naar welke mogelijkheden er liggen voor een actief en levendig buitengebied. Meer de nadruk leggen op wat er kán en mág en niet het gebied op slot zetten middels achterhaalde regelgeving. In opdracht van het ZLTO Boxmeer /Sint Anthonis is door BRO hier onlangs onderzoek naar gedaan met verbluffende resultaten, te lezen in het rapport “Anders omgaan met vrijkomend agrarisch vastgoed” van 14 april 2015.
Is het college bereid om een dergelijk onderzoek te initiëren voor onze gemeente?

De gemeente is het eerst aangewezen station of loket voor communicatie met de overheid, en overstijgt het denken in vroegere gemeentetaken. Dit is vorig jaar bij wet geregeld. Het huidige Klant Contact Centrum is hier een direct voortvloeisel van. Het is dan ook onze zaak om wensen of zienswijze door te spelen richting andere overheden als dit niet direct op ons gemeentelijk bordje hoort. Dit past ook in de gedachte van de ambtenaar 2.0, een ambtenaar die dicht bij de burger en ondernemer staat en denkt in mogelijkheden. Een leuke uitdaging om hier verbeterslagen te maken, lijkt ons. Een efficiënte en stimulerende werkplek voor onze ambtenaren lijkt ons dan ook niet meer dan logisch. Een investering hierin kan op steun van de PK rekenen. Echter duurzaamheid zal hier nadrukkelijk een rol moeten spelen.
Kan het college ons dit toezeggen?

Goed te zien dat meerjarenbegroting op orde is en ook weerstandsvermogen ruim voldoende is. Een tandje minder mag wat ons betreft als we hier goede initiatieven door kunnen ontplooien. Echt grote projecten staan komende jaren niet meer op stapel. We kunnen stellen dat we het in onze gemeente goed op de rit hebben.

De kwaliteit van wegen en trottoirs begint hier en daar echter na te laten. De PK maakt zich zorgen om de alsmaar groter en zwaarder wordende oogstmachines, welke onze wegen zwaar belasten en wegkanten beschadigen.

De € 400.000 per jaar voor de speerpunten ‘Sociale Cohesie’ en ‘Ondernemen met de Natuur’ kunnen op blijvende steun van ons rekenen. Echter de recreatieve en toeristische sector zal ook zelf de handschoen op moeten nemen, de gemeente jaagt aan en schept voorwaarden. De sector zal langzamerhand concrete nieuwe en vooral vernieuwende ontwikkelingen moeten opstarten. We kunnen niet anders vaststellen dan dat dit een stroperig proces is. De gemeente zou hier meer moeten werken als een katalysator en aanjager.
Kan het college ons toezeggen dat er nog concreter met deze sector in gesprek wordt gegaan om gewenste ontwikkelingen echt op gang te krijgen zodat er ook werkgelegenheid gecreëerd wordt?

Tevreden stellen we vast dat uitvoering van het coalitieprogramma van CDA/PK op stoom is, en vele punten al afgerond en anders in uitvoering zijn. Voor wat betreft nieuw beleid kan de PK zich geheel vinden in het collegevoorstel, met name de Combinatiefunctionaris zien wij als zeer positief.
Maar ook de ontwikkelingsgerichte kinderopvang, en dan ook nog eens inkomensafhankelijk, onderschrijven wij ten zeerste. Twee items die vooral preventief bedoeld zijn, en hoge toekomstige kosten gaan besparen, vooruit kijken dus.

Als PK willen wij dat er 100% ingezet wordt op werkgelegenheid. Want werk is de beste preventieve maatregel tegen armoede en uitsluiting.

De organisatie van de VLG dag 2016 voor alle Limburgse bestuurders in en door onze gemeente, samen met onze Duitse buren Weeze zien we als een kans en dus positief. Laten we ons visitekaartje afgeven en een kwalitatief goede dag voorbereiden.

Helaas moeten we vaststellen dat de Dorpsstraat in Afferden er, slechts enkele jaren na een grondige facelift, ronduit slecht bij ligt en opnieuw op de schop moet om de afwatering nu wel goed te regelen. De PK benadrukt goed onderzoek of de beoogde oplossing nu wel toekomstbestendig is.
Is in kaart gebracht welke risico’s er nog aan de gekozen oplossing kleven, en is gekozen oplossing elders al succesvol toegepast?
Helaas kan het niet anders en is een garantieclaim zo goed als kansloos, dus moeten we akkoord gaan met de genoemde € 215.000. Laat het een dure les zijn voor de toekomst, en wat de PK betreft eentje in de categorie, eens maar nooit meer.

De herziening bestemmingsplan buitengebied 2013, beschoeiing veerpont Reindersmeer en herinrichting van de Van Straelenstraat zijn wat ons betreft akkoord zoals voorgesteld.

Wij verwachten van het college dat zij plannen maakt voor de beste manier om de Ontginningsweg te renoveren. Wellicht met een vrijliggend fietspad, rekening houdend met de breedte van de weg in verband met oogstmachines en elkaar passerende auto’s.
Wil het college deze plannen maken?

Het blijkt dat de gemeente een veilige gemeente is om te wonen, de inzet van politie is op een goed niveau. Een zogenaamde Blauwe BOA ziet de PK niet zitten omdat deze te beperkt is in gezag en aanwezigheid, terwijl politie inzet momenteel voldoende is en ook op kleine ergernissen effectief kan reageren.

Over op de programma’s, ik ga de begroting niet dunnetjes overdoen maar ga me beperken tot highlights.

Samenleving:
De zachte landing van de 3D’s is in Bergen goed gelukt en menig gemeente kijkt jaloers in onze richting op dit punt. Wel maakt de PK zich zorgen over onze jeugd en met name de jeugd die niet onder de radar is van clubs en verenigingen. De jongerenwerker doet goed werk maar de vraag is of hij voldoende uren heeft. Als volgend jaar de notitie ‘Integraal Jeugdbeleid’ verschijnt, verwachten wij hier antwoord op. Ook willen we antwoord op de vraag of er nog andere inzet nodig is voor onze jongeren.
Dorpsraden zijn erg belangrijk en verdienen blijvend steun. We zijn er tegen dat het politieke platforms worden, dit is juist niet de bedoeling.

Ruimte en Economie:
Gebleken is dat, in tegenstelling tot de oorspronkelijke visie van Leisure Port, Liefde voor Limburg geen gedifferentieerde prijzen berekent voor het deelnemerspakket regiopromotie. Voor kleine ondernemers blijkt dit drempelverhogend te werken. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld Mosaïque Bergen niet of nauwelijks zichtbaar en vindbaar is voor toeristen.
De PK vindt dit een gemiste kans en een kwalijke zaak en verzoekt daarom het college om zo spoedig mogelijk voor onze gemeentelijke ondernemers dit financiële obstakel weg te nemen. Stimuleringsgelden lijken ons voor handen binnen het budget ‘Ondernemen met de natuur’.
Kunt u voor onze ondernemers een onweerstaanbaar aanbod maken voor het deelnemerspakket regiopromotie en dit uiterlijk in 2e kwartaal 2016 presenteren?

Qua duurzaamheid worden stappen gemaakt, de huisvuilinzameling is afgelopen jaar opnieuw verbeterd en daar profiteren onze inwoners direct van. Ook de stimulatie om regenwater af te koppelen ondersteunen we.

In het verleden hebben we al gepleit om bermen en braakliggende grondstukken in te zaaien met bloemenzaden. Het zou aan de orde komen in het nieuwe Groenstructuurplan.
Wat is de stand van zaken?

Er zijn gemeenten in Nederland die voor genoemd doel gratis bloemenzaad verstrekken aan inwoners. Is dit ook een idee voor de gemeente Bergen? Past dit in het speerpunt ‘Ondernemen met de natuur’?

Afgelopen week hebben we een mooi cadeautje gekregen: een bedrag van ruim 4 ton Escrow gelden Essent welke nu vrijvallen. En wat is er nou mooier als je een cadeautje krijgt, dan dat je daar ieder jaar opnieuw profijt van hebt? De PK wil vandaag nog niet beslissen hoe deze 4 ton besteed moeten gaan worden, maar wil wel graag een richting meegeven en zou daarom graag zien dat we een aanzienlijk gedeelte van dit geld investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Het mes snijdt hier aan 2 kanten, we leveren een bijdrage aan een duurzame maatschappij en besparen structureel op onze elektriciteitsrekening.
Hoe ziet het college dit?

Bestuur en Financien:
De PK kijkt uit naar de zogenaamde begrotings app die binnenkort live gaat. Zo kunnen we de gemeentelijke financiën op hoofdlijnen bij wijze van spreken dagelijks monitoren, en hopelijk dagelijks met een goed gevoel ” in control “de dag afsluiten.

De PK is verheugd dat de geplande OZB stijging getemperd kan worden en Bergen qua OZB en overige lasten relatief laag zit t.o.v. omliggende gemeenten. Jaarlijks bekijken of het nog minder kan, is de boodschap.
De PK hoopt dat we ook in het komende jaar samenwerken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. “Samen komen we verder”.
Wij danken tenslotte iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting.

Als tevreden mens van een tevreden PK dank ik U voor uw aandacht in deze eerste termijn !

Jos Valckx
Fractievoorzitter PK Bergen