Bijdrage Piet Heisen, commissie Ruimte en Economie 24-6-2015

EMS films, de makers van ‘De Nieuwe Wildernis’, heeft de gemeente benaderd voor het maken van een nieuwe natuurfilm, ‘De vergeten boerderij’, op een locatie in de gemeente Bergen. Het gaat om de carréboerderij de Huberdenhof aan de Kampweg 1 te Well.

EMS wil de locatie gebruiken om een natuurfilm te maken over het leven op de boerderij vanuit het oogpunt van de dieren. Nadat de film gereed is gemaakt kan de boerderij een andere functie (bijv. informatie/educatiecentrum) krijgen.

Vanwege de verwachte positieve impact van de film wil het college van burgemeester en wethouders 300.000 euro beschikbaar stellen voor het maken ervan. De raad wordt gevraagd 100.000 euro van dit bedrag te dekken uit de reserve stimulering economische toeristische projecten.

Bijdrage van PK-commissielid Piet Heisen tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Economie van 24-6-2015.

Voorzitter,
Vraag 1: mag deze film vergeleken worden met het succes van de film ‘De Nieuwe Wildernis’? Zo ja, waar zijn deze verwachtingen dan op gebaseerd? Hoe zijn de effecten te meten?
Succes uit het verleden is geen garantie voor de toekomst!

Vraag 2: is er al iets te zeggen over de bouwkundige aanpassingen van de boerderij voordat er gedraaid wordt en de financiering daarvan?

Veel inkomsten voortvloeiend uit de film gaan naar de ondernemers.
Vraag 3: hoe is de bereidheid tot sponsoring en zijn er al toezeggingen?

Vraag 4: wordt er naast de provincie ook gesproken met buurgemeenten, de Euregio, etc.?

Vraag 5: hoe zijn de risico's voor de gemeente afgedekt? Blijven de kosten 300.000 euro? Wanneer moet het bedrag worden overgemaakt?

Vraag 6: wat gebeurt er na het filmen met de locatie? Komen er dan nog extra kosten voor de gemeente bij?

Vraag 7: wordt er voornamelijk in de regio gefilmd?

Vraag 8: blijft het bij dit project? Is er sprake van precedentwerking? (Note: een precedent is een voorval waarop men zich kan beroepen als een nieuw dergelijk geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven.)

Vraag 9: hoe is het geregeld met de naamsbekendheid van de gemeente Bergen, het Maaspark en het Nationaal park?

Vraag 10: heeft de gemeente Bergen het recht om dit hele project, vanwege de naamsbekendheid, bijvoorbeeld op een website, te vermelden via trailers etc.?

Vraag 11: zijn we als gemeente ingericht op een mogelijk grote toeloop van bezoekers?

Er is negatieve berichtgeving, ook in de pers. Wij horen opmerkingen als: “zijn er geen belangrijkere projecten in onze gemeente” en “er is nog geen ondernemer die enthousiast is”.
Vraag 12: hoe bent u van plan het e.e.a. te communiceren naar de inwoners van onze gemeente zodat er een positieve sfeer ontstaat? Wellicht moeten er nu al bezoeken aan de locatie worden gehouden?

Onderstaand leest u een beknopte versie van de door wethouder Buiting gegeven antwoorden.

Antwoord vraag 1:
Als je niets doet, heb je ook niets! De effecten zijn (nu nog) niet te meten.

Antwoord vraag 2:
De boerderij wordt op onderdelen teruggebracht in de sfeer van de jaren 50. EMS films draait voor de kosten op.

Antwoord vraag 3:
Er zijn geen toezeggingen, daar is ook nog geen energie ingestoken. Het gaat er om eerst de financiering rond te krijgen.

Antwoord vraag 4:
Daar wordt, bij een ‘ja’ van de raad, mee gesproken. Dat geldt ook voor vraag 3. Er moet voor veel zaken eerst een principe besluit van de raad zijn! Eind juli wordt een besluit van de provincie verwacht.

Antwoord vraag 5:
De kosten blijven 300.000 euro voor de gemeente. De provincie zal 350.000 toezeggen. Het toegezegde bedrag is geen subsidie maar een garantie stelling.

Antwoord vraag 6:
De boerderij is van de familie de Jager, niet van de gemeente. Familie de Jager en EMS moeten tot overeenstemming komen. Er zijn geen extra kosten voor de gemeente, alleen vanuit de planologische hoek kan de gemeente daar nog bemoeienis mee hebben. (Note: Planologie, ook wel ruimtelijke ordening. Het maken van plannen voor de inrichting van een gebied.) Hier liggen kansen voor ondernemers.

Antwoord vraag 7:
Ja, er wordt voornamelijk in de regio gefilmd.

Antwoord vraag 8:
Is pas aan de orde als e.e.a. zich aandient.

Antwoord vraag 9:
Dat moet nog worden afgesproken, na een principe akkoord van de raad.

Antwoord vraag 10:
Zie antwoord vraag 9.

Antwoord vraag 11:
Het Maaspark kan nu al veel aan.

Antwoord vraag 12:
Er zijn ook 2 positieve interviews geweest. De gemeente houdt de vinger aan de pols. Het informeren van de burger hoort daarbij.

foto van PK Bergen.