Bijdrage Claudia Ponjee, commissie Samenleving 23-6-2015

Bijdrage van commissielid Claudia Ponjee tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 24-6-2015.

Voorzitter,
Vanaf 2015 is de gemeente aan zet om de waardering van mantelzorgers vorm te geven. Hierin is door de wetgever in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) volledige vrijheid aan de gemeente gegeven. Op 11 november 2014 verzochten wij daarom samen met het CDA het college een ruimhartig mantelzorgbeleid te maken waarin meer mantelzorgers een waardering kunnen ontvangen en daarbij het belang van de respijtzorg en de mantelzorgondersteuner mee te nemen.

De PK is dan ook erg verheugd kennis te mogen nemen met de Notitie Mantelzorgondersteuning en -Waardering Gemeente Bergen.

Uit de toelichting blijkt de zorgvuldigheid waarmee de notitie tot stand is gekomen. Geen bureaucratie, geen beslissingen genomen van achter een bureau, maar besprekingen met de mantelzorgondersteuner en tijdens een ‘rondetafelgesprek’ met zorgvrijwilligers en mantelzorgers zelf.

Er zal ondersteuning ‘op maat’ gegeven gaan worden. Iedere situatie is immers anders: waar de ene mantelzorger behoefte heeft aan respijtzorg, heeft de ander behoefte aan contact met lotgenoten.

Wanneer je naar andere gemeenten in Nederland kijkt is de waardering in de vorm van 100 euro per zorgvrager ruim. Bij andere gemeenten zie je dat bioscoopbonnen of een feestdag voor mantelzorgers tot de opties behoren. Wij hebben hierover 2 vragen aan wethouder Roefs.

Vraag 1: hoe bent u tot die 100 euro gekomen?

Verder is er uitgegaan van het begrote bedrag van € 50.000,00 euro voor de waardering. U geeft aan dat het hier om een op=op bedrag gaat. Uitgaande van de 365 mensen in de gemeente Bergen die in 2014 het mantelzorgcompliment ontvingen, zou dit bedrag meer dan toereikend moeten zijn.

Vraag 2: hoe denkt u om te gaan met een tekort. Kunt u bij een eventueel tekort ons hiervan op de hoogte stellen zodat de raad eventueel kan besluiten het begrote bedrag op te hogen? Want een deel van de doelgroep niet bereiken is ons inziens geen optie. Daarvoor is de mantelzorger een te belangrijke schakel in het welzijn van onze inwoners.

Ook de beoordeling wie er recht heeft op ondersteuning is gelukkig niet meer zoals die voorheen was, aan vele voorwaarden moest je voldoen om überhaupt in aanmerking te kunnen komen. Het oordeel of iemand mantelzorger is, laat u bij de zorgvrager omdat hij of zij het beste weet of iemand in zijn of haar directe omgeving mantelzorger is. Met betrekking hierop hebben wij 1 vraag.

Vraag 3: Wanneer de zorgvrager niet in staat is om überhaupt te beoordelen of hij of zij een mantelzorger heeft, bijvoorbeeld bij dementie, hoe kan in dat geval de mantelzorger toch de ondersteuning en waardering ontvangen die hij of zij verdient?

Tot slot zijn wij erg blij dat buiten de samenwerking van de mantelzorgondersteuner met het sociaal team, tevens de samenwerking wordt aangegaan met huisartsen als het gaat om de preventie van overbelasting bij mantelzorgers.

Onderstaand de door wethouder Roefs gegeven antwoorden.

Antwoord vraag 1:
Voorheen ontvingen mensen een mantelzorgcompliment van maximaal 200 euro. Echter, de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen waren zeer streng.
(Note: Men moest een AWBZ-indicatie voor zorg thuis hebben. Voorwaarde was dat die indicatie was afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg en geldig was voor minimaal 53 weken (371 dagen) en was afgegeven op of na 1 augustus 2009. Een mantelzorgcompliment aanvragen wanneer iemand in een zorginstelling verbleef (zorg met verblijf) was niet mogelijk zelfs niet wanneer de persoon in kwestie alleen nog maar op een wachtlijst voor opname stond.)
Voor het compliment is vanuit het rijk veel minder geld beschikbaar gesteld. Er is door ons gekozen voor een lager bedrag. Dat bedrag is echter wel toegankelijk voor alle mantelzorgers! Op deze manier kunnen we aan veel meer mensen onze waardering uitspreken dan wanneer wij vast hadden gehouden aan de 200 euro.

Antwoord vraag 2:
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en komen terug naar de raad wanneer dat nodig mocht zijn.

Antwoord vraag 3:
Ook iemand anders kan de aanvraag doen, bijvoorbeeld via het Sociaal Team of de huisarts.

Via onderstaande link vindt u de Notitie Mantelzorgondersteuning en -Waardering Gemeente Bergen bij punt 6 op de agenda.

http://www.bergen.nl/…/vergadering-commissie-samenleving_43…

foto van PK Bergen.