Bestemmingsplan, MER, fase 4 EnergieLandgoedWellsMeer

De PK over vaststelling van het bestemmingsplan en MER en over fase 4 EnergieLandgoedWellsMeer

Dit was de bijdrage van ons commissielid Koos van Eekeren:

Commissie Ruimte en Economie 20 januari 2021

De PK Fractie heeft reeds diverse malen in het korte verleden duidelijk aangegeven het ontwikkelen en realiseren van Energiepark Wells Meer te ondersteunen. Een project dat na realisering(verwacht in 2023) een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het ambitieuze Verduurzamings programma 2030 van de Gemeente Bergen. Ook van belang voor de regio vanwege de Provinciale taakstelling die door het  Rijk is in verband met de  landelijke Energie Transitie.

Het is een project dat geënt is op de versterking van de gemeente Bergen voor wat betreft de toekomstige energievoorziening.De Gemeente Bergen wil energie-onafhankelijk zijn in 2030 en wil dat door de mogelijkheid van deelname aan het project door de inwoners van de gemeente Bergen de gehele gemeenschap in de toekomst de positieve vruchten daarvan kan plukken.

Kort breng ik hier onder de aandacht een artikel in de AD van zaterdag j.l “Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies en winst van zonneparken”. Van de maar liefst 33 grootste zonneparken in ons land is 79% in handen van buitenlandse  projectontwikkelaars/investeerders. Geld  bestemd voor de regio. Met gevolg –middels onderzoek- dat van een totaal verstrekte subsidie door het rijk, tot heden van circa 1.1. miljard, circa 889 miljoen weglekt naar het buitenland. Een melkkoe voor deze investeerders. Inmiddels is aan het Rijk gevraagd de nodige maatregelen te treffen het wegsluizen van Nederlands kapitaal tegen te gaan..

Het is dan ook prima en juist dat wij in de gemeente Bergen bewust hebben gekozen dit project in eigen handen te houden.

Bij dit op zich duidelijke raadsvoorstel, zijn voor de gemeenteraad maar liefst zo’n 50 bijlagen toegevoegd bij dit onderwerp. Zo’n grofweg 1800 blz leesvoer. Overigens onze dank voor de nader toegevoegde leeswijzer. Het zal echter duidelijk zijn dat mijn fractie op uiteenlopende terreinen de vele deskundige rapporten en adviezen alleszins op hun juiste merites kan beoordelen. Om dit project tot een goed einde te brengen en te doen slagen is namelijk terecht een sterke en goede project organisatie opgezet en diverse deskundige adviseurs zijn op uiteenlopende specifieke terreinen bij dit complexe project ingeschakeld. Hier zullen wij in redelijkheid op moeten vertrouwen. Laten wij kritisch maar ook iet wat bescheiden zijn en niet als “pseudo deskundigen” op uiteenlopend detailniveau te werk gaan. Dank ook voor de beantwoording van de door ons gestelde technische vragen.

Mijn fractie komt tot de conclusie dat hier een gedegen en goed voorstel voorligt over de een verdere aanpak en te nemen stappen in dit zo belangrijke project en het vervolgens naar een goed einde te brengen.

Wat betreft de ingediende zienswijzen door belanghebbenden  zijn wij van oordeel dat de zienswijze nota hieraan uitgebreid aandacht besteedt. Hetgeen ook moge blijken uit diverse aanpassingen van het plan en ook uit de nog ambtshalve aanpassingen die zijn opgenomen.Tevens moet worden opgemerkt dat door belangrijke instanties, zoals de commissie Mer, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit als ook blijkens het onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamercommissie, ongeacht enige opmerkingen en op onderdelen gevraagde nadere onderbouwingen , heel positief geoordeeld wordt  over dit grootschalige energieopwekkingsproject binnen het verduurzamingsprogramma van de gemeente Bergen.

Voorzitter,De fractie van de PK kan in principe instemmen met dit voorstel. Alvorens echter tot besluitvorming te komen in de gemeenteraad van 9 februari a.s  zal van onze zijde naar aanleiding van deze vergadering nog overleg plaatsvinden in de fractievergadering voorafgaande aan de raadsvergadering ter zake ons definitieve standpunt.