ANBI

 

Gegevens van de organisatie:  
   
Statutaire naam:       Progressieve Kombinatie Bergen
   
Bekend als:               PK Bergen
   
Adres:                      Kampweg 8a, 5854 RD  Bergen L.
   
Telefoon secretaris:   06-51402929
   
Telefoon fractie:        06-39579149
   
Website:                   www.pkbergen.nl
   
E-mailadres               infopkbergen@ziggo.nl
   
RSIN                         802532068

 

Doelstelling van de organisatie:

De statutaire doelstelling van de Progressieve Kombinatie Bergen is als volgt: De vereniging stelt zich ten doel het daadwerkelijk deelnemen aan het politieke, culturele en maatschappelijke leven in de gemeente Bergen (Limburg), vanuit een gezindheid, die gericht is op vernieuwing en verbetering van de samenleving van de gemeente Bergen (Limburg). 

Op de website onder het kopje “WIE ZIJN WIJ?” vindt u een actuelere omschrijving van wie wij zijn en welke doelstellingen wij nastreven.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 

We hebben een uitgebreid verkiezingsprogramma opgesteld wat mag dienen als beleidsplan, de rode draad die door al onze activiteiten doorloopt. Onder het kopje “VERKIEZINGEN 2018” vindt u het PK Verkiezingsprogramma 2018-2022 in zowel verkorte als uitgebreide versie. 

 

Bestuur van de organisatie:

Voorzitter:                    Eric Dilweg

Penningm/Secretaris:    Jasmin Kajtazovic

Bestuurslid:                  Wim Olthof

Bestuurslid:                  Koos van Eekeren

Bestuurslid:                  Leo Ponjee

 

Beloningsbeleid voor de beleidsbepalers: 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de gemaakte kosten die bij uitoefening van hun functie zijn gemaakt.

 

Verslag van de actuele activiteiten van de organisatie: 

De PK Bergen is met 4 zetels, van totaal 15 zetels, vertegenwoordigd in de gemeenteraad van de Gemeente Bergen L.  Als coalitiepartner van  CDA en VVD werken we volop mee aan de uitvoering van het coalitieakkoord met de naam: ’Energiek aan de slag voor een mooie toekomst’.

Onder het kopje ‘Nieuws’ leest u alles over de laatste aktie’s en standpunten van de PK.

 

 

 

Financiële verantwoording 

Jaarrekening 2018 en Begroting  2019

Balans

Stand

Stand

Begroting

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

Nog te ontvangen bedragen

0

1.291

0

Rabobank, relekening-courant

5.375

2.661

4.651

Rabobank, spaarrekening

7.101

5.102

7.000

Totaal activa

12.475

9.054

11.651

Eigen vermogen                         

12.475

12.475

8.651

Saldo lopend boekjaar

pm

-3.824

3.000

Totaal eigen vermogen

12.475

8.651

11.651

Totaal te betalen posten

0

403

0

Totaal passiva

12.475

9.054

11.651

Winst- en verliesrekening

Jaar

Jaar

Begroting

2017

2018

2019

 

Totaal contributies en bijdragen

0

3.814

4.940

Fractievergoeding Gem. Bergen

pm

1.180

1.200

Rente opbrengsten banken

pm

2

0

Totaal baten

0

4.995

6.140

Campagnekosten

pm

5.699

0

Afdrachten

pm

829

900

Vergaderkosten

pm

699

590

Communicatiekosten

pm

680

700

Bankkosten

pm

140

150

Representatie

pm

326

350

Overige kosten

pm

446

450

Totaal lasten

0

8.819

3.140

Resultaat

0

-3.824

3.000